Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach strony internetowej https://ambfitness.pl/.
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 1. a) Usługodawca – AMB FITNESS AGATA BRAMA z siedzibą Kwiatkowskiego 12/35 03-996 Warszawa, NIP: 1132989304 REGON: 381928356, adres e-mail: kontakt@ambfitness.pl.
 2. b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, nabywająca usługę od Usługodawcy;
 3. c) Newsletter – materiały przesyłane przez Usługodawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.)
 4. d) Webinar – połączenie bezpośrednie (obraz i dźwięk) z Usługodawcą a Klientami poprzez łączę internetowe

§ 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Klient w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z usług powinien spełniać wymagania techniczne:
– posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
– posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłączenie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony internetowej,
– aktywne konto poczty e-mail.
Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania.
Klient może nieodpłatnie utworzyć swoje indywidualne konto na stronie internetowej. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny.

§ 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki wykonywania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Usługodawca oferuje następujące usługi i produkty:

 1. a) konsultacja dietetyczna online,
 2. b) kontynuacja konsultacji dietetycznej online,
 3. c) stacjonarna konsultacja dietetyczna,
 4. d) trening personalny
 5. e) ebooki
 6. f) gotowe plany żywieniowe
 7. g) prowadzenie warsztatów
 8. h) prowadzenie szkoleń
 9. i) tworzenie planów żywieniowych

Nabycie usługi przez Klienta wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej oraz uiszczenia płatności.
Każdy Klient może nieodpłatnie skorzystać z subskrypcji Newslettera. Usługa wysyłania Newslettera świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy kontakt@ambfitness.pl lub pocztą na adres AMB FITNESS AGATA BRAMA ul. Kwiatkowskiego 12/35 03-996 Warszawa.
Plan dietetyczny i treningowy są przez Usługodawcę układane na podstawie informacji otrzymanych od Klienta (wywiad żywieniowo-medyczny).
Usługodawca niniejszym informuje, że aktywność fizyczna związana z realizowaniem planu treningowego niesie za sobą ryzyko kontuzji, a stosowanie planu dietetycznego może w niektórych przypadkach mieć negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie uczestnika.

§ 4. Warunki nabywania usług

Informacje dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia usług, Klient powinien wypełnić w formularz zamówienia, podając w nim następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail, d) numer telefonu, – oraz dokonać zapłaty.
Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto (VAT nie podlega naliczeniu).
Usługodawca przyjmuje są takie formy płatności jak płatności elektroniczne (Dotpay) oraz przelewy tradycyjne (po skontaktowaniu się z Usługodawcą).
Klient powinien dokonać płatności w dniu złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w powyższym terminie Usługodawca skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia.

§ 5. Tryb postępowania reklamacyjnego

W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi świadczonej przez Usługodawcę Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane:

 1. a) drogą mailową na adres kontakt@ambfitness.pl,
 2. b) drogą pocztową na adres: AMB FITNESS AGATA BRAMA Kwiatkowskiego 12/35 03-996 Warszawa

Reklamacja powinna zawierać

 1. imię i nazwisko Klienta
 2. dane pozwalające zidentyfikować transakcję
 3. przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,
 4. dane kontaktowe

Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem.
Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą wybraną przez Klienta

§ 6. Informacje dla Konsumentów

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
1) Złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;
2) Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą;
3) Bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.

§ 7. Odstąpienie od umowy

Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8. Postanowienia dotyczące umów z Klientami niebędącymi Konsumentami

W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za usługę. Odpowiedzialność Usługodawcy w powyższym zakresie nie obejmuje korzyści, które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono.

§ 9. Prawa autorskie

Wszelkie utwory dostępne na stronie internetowej, a w szczególności zdjęcia, materiały graficzne oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługobiorcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.).
Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.

§ 10. Postanowienia końcowe

W przypadku zmian w Regulaminie, Usługodawca poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Klienta od momentu zaakceptowania przez Klienta jego postanowień.